logo_ue_header

Despre proiect

dot-4.png
program telemedicina
Competențe digitale pentru angajați - suport pentru IMM-urile din sectorul sănătății în asimilarea tehnologiilor și dezvoltarea serviciilor de telemedicină

Detalii despre TELEmed

cod SMIS 143069 | Perioadă de implementare: 1.07.2022 – 31.12.2023

Organizații partenere
0
+
Angajați
0
IMM-uri
0
Ghiduri
0
+
Sesiuni Informare
Rulează videoul

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului contribuie la obiectivul specific al POCU și al apelului prin creșterea cu 305 a numărului de angajați din IMM-urile din sănătate care și-au îmbunătățit nivelul de cunoștințe și competențe digitale, pentru a susține adaptarea și dezvoltarea activităților firmei la telemedicină, industrie 4.0 și domenii de specializare inteligentă. 

Cu acest scop, am demarat identificarea și selectarea a 305 angajați din 35 IMM-uri cu activitate în sectorul sănătății, respectiv, spitale, clinici, cabinete, laboratoare etc., care au sediul social sau puncte de lucru în regiunea Nord-Est, în vederea dezvoltării activităților firmei la telemedicină, industrie 4.0 și domenii de specializare inteligentă, după cum anunță și obiectivul general al proiectului.

eveniment telemedicina
palmed lider

Obiectivul principal al proiectului vizează

îmbunătățirea adaptabilității IMM-urilor din sectorul sănătății

din regiunea Nord-Est la schimbările actuale și viitoare ale pieței, prin dezvoltarea competențelor digitale de bază și avansate ale angajaților.

Obiective Specifice

Conștientizare

OS1: Creșterea gradului de conștientizare a 35 angajatori din IMM-uri din sănătate din regiunea Nord-Est pentru încurajarea participării angajaților la formare continuă

Competență

OS2: Îmbunătățirea și certificarea nivelului de competențe digitale pentru 305 angajați din IMM-uri cu activitate în sectorul sănătății din regiunea Nord Est prin programe de formare online inovative

Programe de învățare

OS3: Sprijinirea a 10 IMM-uri cu activitate în sectorul sănătății din regiunea Nord Est în adaptarea/dezvoltarea la domeniile de specializare inteligență prin elaborarea și introducerea de programe de învățare la locul de muncă

Ce Ne Propunem

 1. Creșterea cu 35 a numărului de IMM-uri din RNE care devin informate și conștientizate cu privire la necesitatea și importanța participării angajaților la formare continuă și motivate să sprijine participarea propriilor angajați la activitățile proiectului;
 2. Îmbunătățirea competențelor digitale de bază și avansate pentru 305 persoane în 5 domenii de competență digitale (de bază și avansate);
 3. Creșterea cu 305 a numărului persoanelor care beneficiază de programe de formare în competențe digitale de bază și avansate;
 4. Întărirea nivelului competențelor digitale de baza și avansate și certificarea unui număr de 50 persoane în 4 domenii de competență digitale (de bază și avansate) prin participarea la programe de formare la locul de muncă;
 5. Creșterea și îmbunătățirea ofertei de formare profesională;
 6. Creșterea și îmbunătățirea accesului la învățare pe tot parcursul vieții pentru angajați de toate vârstele într-un cadru formal/informal, actualizarea cunoștințelor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile în sectorul de sănătate din RNE, în vederea adaptării activității IMM-urilor la dinamica sectorului și în domeniile de specializare inteligența conform SNCDI;
 7. Creșterea nivelului de pregătire a 35 IMM-uri din RNE pentru a răspunde adecvat dinamicii pe termen lung a sectorului de sănătate, în primul rând legat de digitalizare, telemedicină și industria 4.0;
 8. Creșterea numărului de acțiuni de sprijin a adaptării lucrătorilor, managerilor și întreprinderilor la schimbare prin 4 pachete de acțiuni ce vizează:
  – informarea și conștientizarea; beneficiilor firmelor etc. cu privire la avantajele formării continue;
  – formarea și certificarea competențelor digitale;
  – promovarea formării profesionale continue în IMM-urile din sănătate;
  – promovarea instruirii la locul de muncă.
 9. Contribuția proiectului la inovarea socială;
 10. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;
 11. Promovarea și contribuția la promovarea egalității de șanse și a dezvoltării durabile (teme orizonatale specifice programului POCU).

Activități Finanțate

 1. Organizarea derulării proiectului
 2. Selecția grupului țintă
 3. Organizarea și derularea a 20 de sesiuni de formare profesională continuă – competențe digitale de bază și avansate
 4. Acțiuni de sprijin personalizate pentru 10 IMM-uri din sectorul sănătății, în vederea organizării de programe de învățare la locul de muncă, în domeniul alfabetizării digitale și TIC